ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือญี่ปุ่น


ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือญี่ปุ่น พบว่าความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้รัฐบาลระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศที่ระดับ A- สกุลเงินบาทที่ระดับ A และมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ โดยยังคงเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรักษาเสถียรภาพทางการคลัง และบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ระดับที่เหมาะสมได้
.
กระทรวงการคลัง รายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) ว่า JCR ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้รัฐบาลระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศที่ระดับ A- และสกุลเงินบาทที่ระดับ A และยืนยันมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ (Stable outlook) โดยมีรายละเอียดดังนี้
.
1. ประเทศไทยมีมาตรการ และการดำเนินการอย่างรวดเร็วในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิต และผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป อย่างไรก็ดีการระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและการส่งออก
.
2. การดำเนินมาตรการทางการเงิน และการคลังต่างๆ ของรัฐบาลในปี 2563 ทำให้รัฐบาลต้องขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Debt to GDP) สูงขึ้น อย่างไรก็ดี JCR ยังคงเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรักษาเสถียรภาพทางการคลัง และบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ระดับที่เหมาะสมได้ เนื่องจากมีการรักษาวินัยทางการคลังอย่างดีมาโดยตลอด และรัฐบาลยังมีพื้นที่ทางการคลังเพียงพอเพื่อดำเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาจากการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ JCR คาดว่าการดำเนินมาตรการทางการเงินและการคลังข้างต้น จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2564
.
3. สำหรับภาคธนาคารและภาคต่างประเทศ พบว่า ภาคธนาคารมีเสถียรภาพ และภาคต่างประเทศแข็งแกร่ง โดยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ประเทศไทยมีความยืดหยุ่นในการดำเนินมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต
.
#BLTBangkok #BLTNews #COVID19 #การเงิน #ธนาคาร
————————–
ติดตาม BLT Bangkok ได้ที่
Website – bltbangkok.com
Facebook – facebook.com/BLTBangkok
Instagram – instagram.com/blt_bangkok
YouTube – youtube.com/bltbangkok