เอกสารการสมัคร >> https://drive.google.com/drive/folders/1uFvgoNGhC3b95sUr_-wzSLfw5LWdWkK0

อีคอนไทยขอเชิญชวนสตรีร่วมสมัครและเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2566 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 1 ธันวาคม 2565


🎯สภาองค์การนายจ้างผุ้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ( อีคอนไทย ) ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( อีคอท )ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการโดย The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships [AOTS] ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครอบรม
📌หลักสูตร “HRD and Organizational Transformation -Trends and Case studies of Japan
กับเนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น❗️
🔹Foundation of HRD
🔹Designing HRD structure and methodologies 
🔹” HRD next normal: Comparative discussion between Japanese and Thai companies” 
🔹Current issues and challenges over HRD 
🔹Transformation of Organization 

👨🏼‍💼 Lecture by Local Lecture:
Mr. Kuroda Kazuteru
Senior Consultant, Japan Productivity
Center

📆 1-2 ธันวาคม 2565

🕦 เวลา 09.00น.-16.00 น.

🏨 โรงแรมเดอะ เบเคอรี่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

📚 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate จาก The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships [AOTS] ประเทศญี่ปุ่น

💰อัตราค่าอบรม
สมาชิกสภา ท่านละ 3,852 บาท(รวมvat 7% )
ทั่วไป ท่านละ 4,282บาท (รวมvat 7% )

💻 สมัครออนไลน์ คลิก https://forms.gle/DHxEKjXMAvt6triK8

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีคอนไทย
☎️โทร.02-651-9182-3

📌สมัครด่วน‼️รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น

 

 

กลยุทธ์การประเมินผลงานอย่างไรให้ปัง! ให้สูตรและวิธีการปรับเงินแบบต่างๆพร้อมลงมือทำนำไปใช้ได้เลย
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร เจาะลึกการประเมินผลงานอย่างไรให้ปัง หลักสูตร 1 วัน
-วัตถุประสงค์ ประโยชน์
-แบบและปัจจัยในดารประเมิน
-วิธีการประเมินผลปฎิบ้ติงานแบบต่างๆ (force rank,etc)
-ปัญหา อุปสรรค
– วิธีการปรับเงินตามผลงานรปแบบต่างๆ พร้มข้อดีจข้อเสีย รวมยอดการปรับ และงบประมาณ
-การพิจารณาระบบเกี่ยวข้องกับการประเมินเช่น การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ
-การสื่อสารกับพนักงานถึงผลประเมินและอัตราการปรับเงินประจำปี (ถ้ามี)
-การให้/ไม่ให้ เงินโบนัสประจำปี.
-มี role play เล็กๆ เรื่องการสื่อสาร
กำหนดการ
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00–16.00 น.
สถานที่ โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ
บรรยายโดย วิทยากร ดร.สุเนตร มีนสุข HR Consultant และ : ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล🧑‍💻 โดยกูรูด้านงานบุคคล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-651-9182-3
ลงทะเบียนคลิก!! https://forms.gle/XgB3xu23NxC7uyNBA
 
ค่าลงทะเบียน สมาชิก Econthai 5,500 บาท บุคคลทั่วไป 6,000 บาท
อีคอนไทย เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม **หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 59** แล้ววันนี้!!
**หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์
ในวันที่ 24-25-26 พฤศจิกายน 2565 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop
*รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น*

Public Training

กิจกรรม

In-House Training

หลักสูตร In-House

Link ที่น่าสนใจ

© All rights reserved by econthai.com