ตารางอบรม-สัมมนา
ECONTHAI ประจำเดือน
มกราคม - มีนาคม 2566

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ขอเชิญร่วมเสวนาระดม
ความคิดเห็นเรื่อง “เศรษฐกิจไทยและอุปสงค์การจ้างงานปี 2566” ฟรี ‼️

📆วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
⏰เวลา 13.00 – 16.00 น.
🏢ณ สถาบัน V-SERVE ชั้น 20 อาคาร MD TOWER บางนา
💻ลงทะเบียนร่วมงาน >>>>>> https://forms.gle/WoKRRc5jAH11qxsp8

**รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายสัมมนาวิชาการ สภาองค์การนายจ้างฯ
(อีคอนไทย) โทร. 02 -651-9182 – 3
Email : panisara@econthai.com , econ@econthai.com

✅สัญญาจ้างแรงงานควรทำรูปแบบใด?
✅การจ้างทดลองงาน ทำอย่างไร?ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ทำไมต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
✅ค่าตกใจ ต้องจ่ายหรือไม่?
✅ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้าง?
✅การทำสัญญาจ้างแบบตามผลงาน เช่น รายชิ้น เป็นอย่างไร?
✅ลักษณะของสัญญาจ้างแบบต่างๆ
✅การฟ้องร้องบังคับชดใช้ค่าเสียหาย
✅สูตรการคิด ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี

‼️ ในหลักสูตรออนไลน์ “ เจาะลึกการทำสัญญาจ้างแรงงานทุกประเภทการจ้าง”
📆 9 มีนาคม 2566
📹 virtual class : zoom
✍🏻 สมัคร : https://forms.gle/znfKWijbnG42XBVN7 
☎️ เพิ่มเติม : 0-2651-9182

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ขอเชิญร่วมงาน
การแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ระหว่างสมาชิกและผู้สนับสนุน

📆วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
⏰เวลา 11.00 – 17.30 น.
🏢ณ สนามกอล์ฟศูนย์กีฬากองทัพบก (ทบ.) 

**รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สภาองค์การนายจ้างฯ
(อีคอนไทย) โทร. 02 -651-9182 – 3
Email : econ@econthai.com

เอกสารการสมัคร >> https://drive.google.com/drive/folders/1uFvgoNGhC3b95sUr_-wzSLfw5LWdWkK0

อีคอนไทยขอเชิญชวนสตรีร่วมสมัครและเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2566 เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 1 ธันวาคม 2565‼️สมัครด่วน ก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัด‼️

📌จองด่วน โครงการอบรม onsite ภายในสถานประกอบการ ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมงบสนับสนุนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน

✅ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ประจำปี 2566( เจ็บป่วย ประสบอุบัติจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทนจะดูแลท่าน โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ อย่างไรบ้าง? พร้อมทั้ง ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ของบริษัทอย่างเคร่งครัด)

💻สมัครออนไลน์ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง >> https://forms.gle/FSKfvMjN9PsTPc3e7


📍เวลาอบรม 09.00น.-16.00 น. ( จำนวน6ชั่วโมง)

📍สถานที่ ณ สถานประกอบการของผู้เข้าอบรม
(In-house course) ผู้อบรมอย่างน้อย 45ท่าน/รุ่น

ℹ️ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสัมมนาวิชาการ โทร.
☎️ : 0-2651-9182-3
📲 : 098-851-4745

อีคอนไทย เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม **หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 60** แล้ววันนี้!!
**หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
ในวันที่ 8-9-10 กุมภาพันธ์ 2566 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop
*รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น*ด้าน
ลงทะเบียน >>https://forms.gle/J9w8jqya4hxwTdwcA

‼️สมัครด่วน ก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัด‼️

📌โครงการอบรม onsite ในสถานประกอบการ ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมงบสนับสนุนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
(อบรมได้ตั้งแต่ ดือนมีนาคม2566 เป็นต้นไป)

✅โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี2566(สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่จะได้รับการคุ้มครอง7กรณี และกฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่ลูกจ้างควรรู้ )

💻 จองวันอบรม>> https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfbbYu0bs3xnI8YQKman8aL18sNrze3q7AEihBBMqPNpI2MAg/viewform?usp=send_form

 

กิจกรรม

In-House Training

หลักสูตร In-House

Link ที่น่าสนใจ

© All rights reserved by econthai.com