ตารางอบรม-สัมมนา
ECONTHAI ประจำเดือน
มีนาคม - เมษายน 2566

เตรียมตัวให้พร้อม!!
คอร์สอบรมที่ปรึกษาทางด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 กับ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย – Econthai
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02 – 651 9182-3, 02 651 9164-65
โทรสาร 02 – 651 9181 E-mail : econ@econthai.com
💰📉เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัจจัยผลักดันต่างๆ อาจทำให้เกิดข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทแรงงานในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับข้อเรียกร้องและข้อพิพาทแรงงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ‼️
💡เรียนรู้
✍🏻วิธีการเจรจาต่อรองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
✍🏻เทคนิคพลิกสถานการณ์ในการเจรจาต่อรองจากเสียเปรียบเป็นได้เปรียบ
✍🏻กำหนดขั้นตอน วิธีการวางโครงสร้างการเจรจา
✍🏻การเตรียมข้อมูลในเรื่องต้องเจรจา
✍🏻วิธีการประเมินและศึกษาอุปนิสัยของคู่เจรจา
✍🏻เทคนิค และวิธีการสื่อสารระหว่างเจรจา
✍🏻ข้อเสนอ ผลประโยชน์ที่คู่เจรจารับได้
✍🏻ฟังมุมมอง ความต้องการ และปัญหาของคู่เจรจา
✍🏻วิธีการจัดการสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาหากการเจรจาไม่เป็นไปตามแผน หรือส่อความล้มเหลวต้องกล้าที่จะถอย ศิลปะในการรุก รับ และวิธีการถอยจากมุมอับในการเจรจา
📌ในหลักสูตร “หลักเทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานสำหรับนายจ้าง”
📆 4 เม.ย. 2566
🏢 โรงแรม  Maple Hotel (เมเปิล โฮเทล บางนา)
☎️ รายละเอียดเพิ่มเติม : 0-2651-9182
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย : รับสมัคร 3 อัตรา

 📌PDPA จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชาว HR อีกต่อไป!! 📌
Econthai ชวนเพื่อน ๆ ชาว HR มาอบรมคอร์ส PDPA กับการบริหารงานบุคคล
หลายคนคงได้ศึกษาตัวกฎหมาย PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) กันมาบ้างแล้ว และรู้สึกได้ว่างานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ทำอยู่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างมาก แถมกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นสิ่งที่บังคับให้ทุกองค์กรต้องมีการทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย จึงเป็นที่มาของการเปิดอบรม PDPA for HR ในคอร์สนี้
ฝ่าย HR หลายคนยังไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA
ในคอร์สนี้ตอบคำถามคลายความกังวลได้แน่นอน !!
📌หลักสูตร : PDPA กับการบริหารงานบุคคล
✍🏻วันที่ 21 เมษายน 2566
✍🏻 เวลา 9.00 – 16.00 น.
✍🏻 อบรมทางออนไลน์ Zoom
💡 สมัคร : https://forms.gle/Kovp3z5FihaG1YLz5
รายละเอียดเพิ่มเติม : 0-2651-9182
💰Promotion พิเศษ!! ลงทะเบียน 2 ท่านฟรี 1 ท่าน **ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 เม.ย.66 นี้เท่านั้น**

อีคอนไทย เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม **หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 61** แล้ววันนี้!!
**หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
ในวันที่ 26-27-28 เมษายน 2566 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ Maple Hotel (เมเปิล โฮเทล บางนา)เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย : รับสมัคร 3 อัตรา
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop
*รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น*ด้าน
ลงทะเบียน >>https://forms.gle/J9w8jqya4hxwTdwcA

📌หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ 📌
Labor Laws of Thailand for Japanese Executives
วันที่ 28 เมษายน 2566
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นไม่สามารถเข้าใจกฎหมายแรงงานไทยได้อย่างลึกซึ่ง เนื่องด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่าง หรือเข้าใจผิดในความหมายของภาษา ดังนั้น Econthai เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต้องทำงาน ติดต่อสื่อสารกับแรงงานในประเทศไทย จึงจัดอบรมในหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยผู้บริหารชาวญี่ปุ่น จะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทย จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงานในเชิงลึก และสามารถเรียนรู้ ในกรณีศึกษาต่างๆ ที่อยู่ในชั้นศาลของไทย หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและการปฏิบัติต่อพนักงานได้อย่างถูกต้อง (อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และมีล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นแบบ Native)
📌 หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ
📌28 เมษายน 2566
📌อบรมทางออนไลน์ ผ่าน Zoom
📌สมัคร : https://forms.gle/VxE7yz7nFfBgGZwUA

โทร. 0-2651-9182

✅สัญญาจ้างแรงงานควรทำรูปแบบใด?
✅การจ้างทดลองงาน ทำอย่างไร?ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ทำไมต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
✅ค่าตกใจ ต้องจ่ายหรือไม่?
✅ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้าง?
✅การทำสัญญาจ้างแบบตามผลงาน เช่น รายชิ้น เป็นอย่างไร?
✅ลักษณะของสัญญาจ้างแบบต่างๆ
✅การฟ้องร้องบังคับชดใช้ค่าเสียหาย
✅สูตรการคิด ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี

‼️ ในหลักสูตรออนไลน์ “ เจาะลึกการทำสัญญาจ้างแรงงานทุกประเภทการจ้าง”
📆 9 มีนาคม 2566
📹 virtual class : zoom
✍🏻 สมัคร : https://forms.gle/znfKWijbnG42XBVN7 
☎️ เพิ่มเติม : 0-2651-9182

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ขอเชิญร่วมงาน
การแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ระหว่างสมาชิกและผู้สนับสนุน

📆วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
⏰เวลา 11.00 – 17.30 น.
🏢ณ สนามกอล์ฟศูนย์กีฬากองทัพบก (ทบ.) 

**รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สภาองค์การนายจ้างฯ
(อีคอนไทย) โทร. 02 -651-9182 – 3
Email : econ@econthai.com


‼️สมัครด่วน ก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัด‼️

📌จองด่วน โครงการอบรม onsite ภายในสถานประกอบการ ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมงบสนับสนุนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน

✅ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง ประจำปี 2566( เจ็บป่วย ประสบอุบัติจากการทำงาน กองทุนเงินทดแทนจะดูแลท่าน โดยมีเงื่อนไขการเกิดสิทธิ อย่างไรบ้าง? พร้อมทั้ง ความรู้เรื่องการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ของบริษัทอย่างเคร่งครัด)

💻สมัครออนไลน์ โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง >> https://forms.gle/FSKfvMjN9PsTPc3e7


📍เวลาอบรม 09.00น.-16.00 น. ( จำนวน6ชั่วโมง)

📍สถานที่ ณ สถานประกอบการของผู้เข้าอบรม
(In-house course) ผู้อบรมอย่างน้อย 45ท่าน/รุ่น

ℹ️ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสัมมนาวิชาการ โทร.
☎️ : 0-2651-9182-3
📲 : 098-851-4745

อีคอนไทย เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม **หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 60** แล้ววันนี้!!
**หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
ในวันที่ 8-9-10 กุมภาพันธ์ 2566 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop
*รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น*ด้าน
ลงทะเบียน >>https://forms.gle/J9w8jqya4hxwTdwcA

‼️สมัครด่วน ก่อนเต็ม รับจำนวนจำกัด‼️

📌โครงการอบรม onsite ในสถานประกอบการ ฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมงบสนับสนุนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
(อบรมได้ตั้งแต่ ดือนมีนาคม2566 เป็นต้นไป)

✅โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี2566(สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่จะได้รับการคุ้มครอง7กรณี และกฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่ลูกจ้างควรรู้ )

💻 จองวันอบรม>> https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfbbYu0bs3xnI8YQKman8aL18sNrze3q7AEihBBMqPNpI2MAg/viewform?usp=send_form

 

กิจกรรม

In-House Training

หลักสูตร In-House

Link ที่น่าสนใจ

© All rights reserved by econthai.com