ตารางอบรม Public Training

🎯สภาองค์การนายจ้างผุ้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ( อีคอนไทย ) ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( อีคอท )ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการโดย The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships [AOTS] ประเทศญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครอบรม
📌หลักสูตร “HRD and Organizational Transformation -Trends and Case studies of Japan
กับเนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น❗️
🔹Foundation of HRD
🔹Designing HRD structure and methodologies 
🔹” HRD next normal: Comparative discussion between Japanese and Thai companies” 
🔹Current issues and challenges over HRD 
🔹Transformation of Organization 
👨🏼‍💼 Lecture by Local Lecture:
Mr. Kuroda Kazuteru
Senior Consultant, Japan Productivity
Center
📆 1-2 ธันวาคม 2565
🕦 เวลา 09.00น.-16.00 น.
🏨 โรงแรมเดอะ เบเคอรี่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
📚 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate จาก The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships [AOTS] ประเทศญี่ปุ่น
💰อัตราค่าอบรม
สมาชิกสภา ท่านละ 3,852 บาท(รวมvat 7% )
ทั่วไป ท่านละ 4,282บาท (รวมvat 7% )

💻 สมัครออนไลน์ คลิก https://forms.gle/DHxEKjXMAvt6triK8

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีคอนไทย
☎️โทร.02-651-9182-3
📌สมัครด่วน‼️รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น
อีคอนไทย เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม **หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 59** แล้ววันนี้!!
**หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์
ในวันที่ 24-25-26 พฤศจิกายน 2565 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop
*รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น*

กลยุทธ์การประเมินผลงานอย่างไรให้ปัง! ให้สูตรและวิธีการปรับเงินแบบต่างๆพร้อมลงมือทำนำไปใช้ได้เลย

โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตร เจาะลึกการประเมินผลงานอย่างไรให้ปัง หลักสูตร 1 วัน

-วัตถุประสงค์ ประโยชน์
-แบบและปัจจัยในดารประเมิน
-วิธีการประเมินผลปฎิบ้ติงานแบบต่างๆ (force rank,etc)
-ปัญหา อุปสรรค
– วิธีการปรับเงินตามผลงานรปแบบต่างๆ พร้มข้อดีจข้อเสีย รวมยอดการปรับ และงบประมาณ
-การพิจารณาระบบเกี่ยวข้องกับการประเมินเช่น การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ
-การสื่อสารกับพนักงานถึงผลประเมินและอัตราการปรับเงินประจำปี (ถ้ามี)
-การให้/ไม่ให้ เงินโบนัสประจำปี.
-มี role play เล็กๆ เรื่องการสื่อสาร

กำหนดการ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00–16.00 น.
สถานที่ โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ
บรรยายโดย วิทยากร ดร.สุเนตร มีนสุข HR Consultant และ : ดร.สุมณฑา ตันวงศ์วาล🧑‍💻 โดยกูรูด้านงานบุคคล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-651-9182-3
ลงทะเบียนคลิก!! https://forms.gle/XgB3xu23NxC7uyNBA
ค่าลงทะเบียน สมาชิก Econthai 5,500 บาท บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 

🔈 หลักสูตร เจาะลึกการทำสัญญาจ้างแรงงานทุกประเภทการจ้าง
หลักสูตร 1 วัน📍
📍การทำสัญญาจ้างแรงงาน คือ อะไร สัญญาจ้างแรงงานควรทำเป็นหนังสือหรือไม่ ทำด้วยวาจาดีกว่าจริงหรือ เพราะไม่ต้องทิ้งหลักฐานไว้ว่าจ้างอย่างไร และอย่างไหนมีผลดีอย่างแท้จริง
📍การจ้างทดลองงาน ทำอย่างไรไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ทำไมต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
📍(ค่าตกใจ) จะมีทางออกหรือไม่ที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย
📍 ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้างแรงงานบ้าง
📍การทำสัญญาจ้างแบบตามผลงาน เช่น รายชิ้น เป็นอย่างไร หากจำนวนชิ้นงานที่ทำได้ต่อวันน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะทำได้หรือไม่ เพียงใด
📍ลักษณะงานที่ใช้สัญญาจ้างตามผลงาน
📍การทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ตายตัว เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาไม่ต้องจ่ายทั้งค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นอย่างไร
📍การทำสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง (การจ้างเหมาบริการแรงงาน) เหมาช่วง
📍ลักษณะของสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง เหมาช่วงเป็นอย่างไร
📍การฟ้องร้องบังคับชดใช้ค่าเสียหายกรณีลูกจ้างผิดสัญญา
📍แจกสูตรการคิด 📍ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี
🗓 27 ตุลาคม 2565 ⏰ 9.00–16.00 น.
🏨 โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ ห้อง Amber ชั้น 7
🧑‍💻 บรรยายโดย อาจารย์นราพงษ์ จิรมณีงาม เลขานุการศาลแรงงานกลาง
☎️ 02-651-9182-3
ลงทะเบียนคลิก!! 💻 https://forms.gle/dZPc7p87HadEuf7z5

ค่าลงทะเบียน สมาชิก Econthai 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท

ลิขสิทธิ์ & คัดลอก;2022 ECONTHAI. Education Zone | พัฒนาโดย Rara Theme. ขับเคลื่อนโดยWordPress