ตารางอบรม Public Training

เตรียมตัวให้พร้อม!!
คอร์สอบรมที่ปรึกษาทางด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 กับ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย – Econthai
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02 – 651 9182-3, 02 651 9164-65
โทรสาร 02 – 651 9181 E-mail : econ@econthai.com
💰📉เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอย ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัจจัยผลักดันต่างๆ อาจทำให้เกิดข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทแรงงานในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับข้อเรียกร้องและข้อพิพาทแรงงาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ‼️
💡เรียนรู้
✍🏻วิธีการเจรจาต่อรองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
✍🏻เทคนิคพลิกสถานการณ์ในการเจรจาต่อรองจากเสียเปรียบเป็นได้เปรียบ
✍🏻กำหนดขั้นตอน วิธีการวางโครงสร้างการเจรจา
✍🏻การเตรียมข้อมูลในเรื่องต้องเจรจา
✍🏻วิธีการประเมินและศึกษาอุปนิสัยของคู่เจรจา
✍🏻เทคนิค และวิธีการสื่อสารระหว่างเจรจา
✍🏻ข้อเสนอ ผลประโยชน์ที่คู่เจรจารับได้
✍🏻ฟังมุมมอง ความต้องการ และปัญหาของคู่เจรจา
✍🏻วิธีการจัดการสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาหากการเจรจาไม่เป็นไปตามแผน หรือส่อความล้มเหลวต้องกล้าที่จะถอย ศิลปะในการรุก รับ และวิธีการถอยจากมุมอับในการเจรจา
📌ในหลักสูตร “หลักเทคนิคการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง ของสหภาพแรงงานสำหรับนายจ้าง”
📆 4 เม.ย.2566
🏢 โรงแรม  Maple Hotel (เมเปิล โฮเทล บางนา)
☎️ รายละเอียดเพิ่มเติม : 0-2651-9182

 📌PDPA จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับชาว HR อีกต่อไป!! 📌
Econthai ชวนเพื่อน ๆ ชาว HR มาอบรมคอร์ส PDPA กับการบริหารงานบุคคล
หลายคนคงได้ศึกษาตัวกฎหมาย PDPA (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) กันมาบ้างแล้ว และรู้สึกได้ว่างานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ทำอยู่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างมาก แถมกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นสิ่งที่บังคับให้ทุกองค์กรต้องมีการทำตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย จึงเป็นที่มาของการเปิดอบรม PDPA for HR ในคอร์สนี้
ฝ่าย HR หลายคนยังไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมาย PDPA
ในคอร์สนี้ตอบคำถามคลายความกังวลได้แน่นอน !!
📌หลักสูตร : PDPA กับการบริหารงานบุคคล
✍🏻วันที่ 21 เมษายน 2566
✍🏻 เวลา 9.00 – 16.00 น.
✍🏻 อบรมทางออนไลน์ Zoom
💡 สมัคร : https://forms.gle/Kovp3z5FihaG1YLz5
รายละเอียดเพิ่มเติม : 0-2651-9182
💰Promotion พิเศษ!! ลงทะเบียน 2 ท่านฟรี 1 ท่าน **ลงทะเบียนภายในวันที่ 12 เม.ย.66 นี้เท่านั้น**

อีคอนไทย เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม **หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 61** แล้ววันนี้!!
**หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์
ในวันที่ 26-27-28 เมษายน 2566 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ Maple Hotel (เมเปิล โฮเทล บางนา)
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop
*รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น*
 
ลงทะเบียน >> https://forms.gle/dgDnj3sorc5HDmJ67
 

📌หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ 📌
Labor Laws of Thailand for Japanese Executives
วันที่ 28 เมษายน 2566
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นไม่สามารถเข้าใจกฎหมายแรงงานไทยได้อย่างลึกซึ่ง เนื่องด้วยวัฒนธรรมที่แตกต่าง หรือเข้าใจผิดในความหมายของภาษา ดังนั้น Econthai เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริหารชาวญี่ปุ่นต้องทำงาน ติดต่อสื่อสารกับแรงงานในประเทศไทย จึงจัดอบรมในหลักสูตรนี้ขึ้นมา โดยผู้บริหารชาวญี่ปุ่น จะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทย จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงานในเชิงลึก และสามารถเรียนรู้ ในกรณีศึกษาต่างๆ ที่อยู่ในชั้นศาลของไทย หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและการปฏิบัติต่อพนักงานได้อย่างถูกต้อง (อบรมโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และมีล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นแบบ Native)
📌 หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นควรทราบ
📌28 เมษายน 2566
📌อบรมทางออนไลน์ ผ่าน Zoom
📌สมัคร : https://forms.gle/VxE7yz7nFfBgGZwUA

โทร. 0-2651-9182

⚠️คนเก่งลาออก ไม่สามารถดึงให้ทำงานอยู่กับองค์กร
⚠️สรรหาว่าจ้างคนเก่งมาร่วมงานไม่ได้

📌การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน เป็นหัวใจหลักในการดึงดูด และรักษาพนักงาน ทำให้องค์กรจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดหรืออุตสาหกรรมเดียวกันได้‼️

💡 เรียนรู้
✍🏻หลักการ เทคนิค การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
✍🏻ออกแบบ จัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่ถูกต้อง และเหมาะสมให้องค์กร
✍🏻วิเคราะห์ แนวโน้มทิศทางการบริหารค่าตอบแทน ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด

👉ในหลักสูตร การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ค่าจ้างเชิงปฏิบัติการ

📆15-16 มีนาคม 2566
🏢โรงแรม Maple Hotel (เมเปิล โฮเทล บางนา)
💻 สมัคร : https://forms.gle/gnjVwKNVZHkwdPsp7
📞โทร. 0-2651-9182

✅สัญญาจ้างแรงงานควรทำรูปแบบใด?
✅การจ้างทดลองงาน ทำอย่างไร?ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ทำไมต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
✅ค่าตกใจ ต้องจ่ายหรือไม่?
✅ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้าง?
✅การทำสัญญาจ้างแบบตามผลงาน เช่น รายชิ้น เป็นอย่างไร?
✅ลักษณะของสัญญาจ้างแบบต่างๆ
✅การฟ้องร้องบังคับชดใช้ค่าเสียหาย
✅สูตรการคิด ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี

‼️ ในหลักสูตรออนไลน์ “ เจาะลึกการทำสัญญาจ้างแรงงานทุกประเภทการจ้าง”
📆 9 มีนาคม 2566
📹 virtual class : zoom
✍🏻 สมัคร : https://forms.gle/znfKWijbnG42XBVN7
☎️ เพิ่มเติม : 0-2651-9182

อีคอนไทย เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม **หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 60** แล้ววันนี้!!
**หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์
ในวันที่ 8-9-10 กุมภาพันธ์  2566 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop
*รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น*
 
ลงทะเบียน >> https://forms.gle/J9w8jqya4hxwTdwcA
 
🎯สภาองค์การนายจ้างผุ้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ( อีคอนไทย ) ร่วมกับ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ( อีคอท )ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการโดย The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships [AOTS] ประเทศญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครอบรม
📌หลักสูตร “HRD and Organizational Transformation -Trends and Case studies of Japan
กับเนื้อหาหลักสูตรเข้มข้น❗️
🔹Foundation of HRD
🔹Designing HRD structure and methodologies 
🔹” HRD next normal: Comparative discussion between Japanese and Thai companies” 
🔹Current issues and challenges over HRD 
🔹Transformation of Organization 
👨🏼‍💼 Lecture by Local Lecture:
Mr. Kuroda Kazuteru
Senior Consultant, Japan Productivity
Center
📆 1-2 ธันวาคม 2565
🕦 เวลา 09.00น.-16.00 น.
🏨 โรงแรมเดอะ เบเคอรี่ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
📚 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ Certificate จาก The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships [AOTS] ประเทศญี่ปุ่น
💰อัตราค่าอบรม
สมาชิกสภา ท่านละ 3,852 บาท(รวมvat 7% )
ทั่วไป ท่านละ 4,282บาท (รวมvat 7% )

💻 สมัครออนไลน์ คลิก https://forms.gle/DHxEKjXMAvt6triK8

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีคอนไทย
☎️โทร.02-651-9182-3
📌สมัครด่วน‼️รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน เท่านั้น
อีคอนไทย เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม **หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 60** แล้ววันนี้!!
**หลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์
ในวันที่ 8-9-10 กุมภาพันธ์ 2566 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ
คุณสมบัติของที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop
*รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น*

🔈 หลักสูตร เจาะลึกการทำสัญญาจ้างแรงงานทุกประเภทการจ้าง
หลักสูตร 1 วัน📍
📍การทำสัญญาจ้างแรงงาน คือ อะไร สัญญาจ้างแรงงานควรทำเป็นหนังสือหรือไม่ ทำด้วยวาจาดีกว่าจริงหรือ เพราะไม่ต้องทิ้งหลักฐานไว้ว่าจ้างอย่างไร และอย่างไหนมีผลดีอย่างแท้จริง
📍การจ้างทดลองงาน ทำอย่างไรไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ทำไมต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
📍(ค่าตกใจ) จะมีทางออกหรือไม่ที่นายจ้างไม่ต้องจ่าย
📍 ควรระบุอะไรไว้ในสัญญาจ้างแรงงานบ้าง
📍การทำสัญญาจ้างแบบตามผลงาน เช่น รายชิ้น เป็นอย่างไร หากจำนวนชิ้นงานที่ทำได้ต่อวันน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจะทำได้หรือไม่ เพียงใด
📍ลักษณะงานที่ใช้สัญญาจ้างตามผลงาน
📍การทำสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ตายตัว เมื่อครบระยะเวลาตามสัญญาไม่ต้องจ่ายทั้งค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นอย่างไร
📍การทำสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง (การจ้างเหมาบริการแรงงาน) เหมาช่วง
📍ลักษณะของสัญญาจ้างแบบเหมาค่าแรง เหมาช่วงเป็นอย่างไร
📍การฟ้องร้องบังคับชดใช้ค่าเสียหายกรณีลูกจ้างผิดสัญญา
📍แจกสูตรการคิด 📍ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี
🗓 27 ตุลาคม 2565 ⏰ 9.00–16.00 น.
🏨 โรงแรม โนโวเทล แพลทินัม ประตูน้ำ ห้อง Amber ชั้น 7
🧑‍💻 บรรยายโดย อาจารย์นราพงษ์ จิรมณีงาม เลขานุการศาลแรงงานกลาง
☎️ 02-651-9182-3
ลงทะเบียนคลิก!! 💻 https://forms.gle/dZPc7p87HadEuf7z5

ค่าลงทะเบียน สมาชิก Econthai 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท

ลิขสิทธิ์ & คัดลอก;2023 ECONTHAI. Education Zone | พัฒนาโดย Rara Theme. ขับเคลื่อนโดยWordPress