ตารางอบรม Public Training

เตรียมตัวให้พร้อม!!
คอร์สอบรมที่ปรึกษาทางด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2566 กับ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย – Econthai
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 02 – 651 9182-3, 02 651 9164-65
โทรสาร 02 – 651 9181 E-mail : econ@econthai.com

Econthai เปิดอบรมหลักสูตร ✨️‼️

🚨🚧 หลักสูตร หลักสูตร ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่  ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ  พ.ศ.2544🚨🚧

พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ในกรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน

🚨 เนื้อหา หลักสูตร จัดเต็มเน้นๆ  1วัน
✨️หลักสูตร ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่  ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ
🚒วันที่ 20 กันยายน 2566 (1วัน)
⏰️เวลา 9.00 – 16.00 น.
🏩โรงแรม เมเปิล บางนา
👨‍⚖️วิทยากร : อาจารย์ ธีรพัฒน์ ขุนชนะ

✅️ค่าลงทะเบียน
สมาชิก Econthai 2,500 บาท
บุคคลทั่วไป 2,800 บาท
จองอบรมตอนนี้ คลิก‼️ https://forms.gle/8uAVsYkw2oPUsZ5D9  

 
Econthai เปิดอบรมหลักสูตร ✨️‼️
🚨🚧 หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ เพื่อความปลอดภัย ปี 64 🚨🚧
🚧‼️จองอบรมตอนนี้ คลิก‼️🚧 https://forms.gle/smZGE424BMavTM3N8
การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ เพื่อความปลอดภัย ปี 64 #เครน (Crane) #ปั้นจั่น ตามกฎหมายที่กระทรวงกำหนดเพื่อให้พนักงานผู้ทำงานร่วมกับปั้นจั่นปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง และมีความปลอดภัย
อบรมโดยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
🚨 เนื้อหา หลักสูตร จัดเต็มเน้นๆ 2 วัน
✨️หลักสูตร การฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ เพื่อความปลอดภัย ปี 64
🚒วันที่ 28 -29 กันยายน 2566 (2วัน)
⏰️เวลา 9.00 – 16.00 น.
🏩โรงแรม เมเปิล บางนา
👨‍⚖️วิทยากร : อาจารย์ ธีรพัฒน์ ขุนชนะ
✅️ค่าลงทะเบียน
สมาชิก Econthai 4,200 บาท
บุคคลทั่วไป 4,500 บาท
จองอบรมตอนนี้ คลิก‼️ https://forms.gle/smZGE424BMavTM3N8
🌟อีคอนไทย เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 🌟
**หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 64** แล้ววันนี้‼️
**หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์**
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 64
ใน🗓วันที่ 4-5-6 ตุลาคม 2566 (หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
⏰️เวลา 08.30-16.30 น.
🏢 โรงแรม Maple Hotel
(โรงแรม เมเปิล โฮเทล บางนา)
🌟คุณสมบัติของที่ปรึกษา🌟
ที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกำหนดซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้
• มีสัญชาติไทย
• มีอายุตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไป
• ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริต
• ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
• ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือมีพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษา
• เป็นบุคคลที่เสื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• ไม่เป็นบุคคลที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่จะพ้นสองปีนับแต่วันที่อธิบดีสั่งให้พ้นจากการเป็นที่ปรึกษา
• ต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
❇️วัตถุประสงค์การอบรม❇️
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติจาก Workshop
รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น ลงทะเบียนคลิก 

อีคอนไทย เปิดอบรมที่ปรึกษารอบพิเศษ❗️❗️💫
🌟รุ่นสุดท้ายของปี 🌟
✅️เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมแล้ววันนี้ ❇️
**หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 65**
ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้เต็มเวลา สามารถขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (ECONTHAI)
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม
✅️หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ 65
ใน
📅วันที่ 22-23-24 พฤศจิกายน 2566
(หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง)
⏰️ เวลา 08.30-16.30 น.
🏨โรงแรม Maple Hotel (โรงแรม เมเปิล โฮเทล บางนา)
♻️วัตถุประสงค์การอบรม
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดการลาออกของพนักงาน
2. มีเทคนิคและการใช้แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงานอย่างสร้างสรรค์ โดยนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน
3. มีทักษะในด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานและการสร้างวินัยพนักงาน นำนโยบาย และงานที่ได้รับมอบหมายไปสู่การดำเนินการปฏิบัติ โดยใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมได้อย่างมีประสิทธิผล
4. เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ด้วยการฝึกปฏิบัติ Workshop
✳️รับจำนวนจำกัด 30 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น
➡️ลงทะเบียนคลิก✳️ https://forms.gle/HrAPJCPyD3nMTdh87

ลิขสิทธิ์ & คัดลอก;2024 ECONTHAI. Education Zone | พัฒนาโดย Rara Themes. ขับเคลื่อนโดยWordPress