วิสัยทัศน์ในอีก5 ปีข้างหน้า

(พ.ศ. 2558- พ.ศ. 2563)

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เป็นองค์กรนายจ้างผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม การค้าและการบริการเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และนานาชาติ รวมทั้งมีความเป็นเลิศทางด้านพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างนายจ้างด้วยกัน

 

พันธกิจ (MISSION)

เป็นตัวแทนของนายจ้างผู้ประกอบการ ในคณะกรรมการ ที่เกี่ยวกับด้านแรงงานต่างๆ เช่น คณะกรรมการไตรภาคี คณะกรรมการประกันสังคม ฯลฯ

ส่งเสริมและพัฒนานายจ้าง และผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ระดับภูมิภาคและนานาชาติ

เป็นตัวแทนของนายจ้างผู้ประกอบการในการประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งแรงงานสัมพันธ์

ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านผลิตภาพแรงงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม และการเพิ่มทักษะ

ทั้งของนายจ้างและผู้ใช้แรงงาน

ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ส่งเสริมความร่วมมืออันดีระหว่างองค์กรนายจ้าง- ลูกจ้าง รวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นกับภาครัฐ ในด้านแรงงาน กฎหมาย เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า บริการและการลงทุน

เป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เศรษฐกิจ รวมทั้งติดตาม และนำการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสมาชิก