ปลัดแรงงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้จัดงานเดิน – วิ่งการกุศล Safety Thailand Fun 2020

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การตอนรับ ดร.เนาวรัตน์ ทรวงสวัสดิชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน นำคณะกรรมการจัดงาน เดิน – วิ่งการกุศล Safety Thailand Fun 2020 เข้าประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงาน เดิน – วิ่งการกุศล Safety Thailand Fun 2020 ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยการจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ อุทยานพุทธมนฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมดังนี้ 1. Fun run วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร 2. Mini marathcn วิ่งมินิมาราธิน 10 กิโลเมตร และ 3. VIP 5 และ 10 กิโลเมตร

————————————————

Credit: กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ – ข่าว/
24 ธันวาคม 2562
 https://bit.ly/35UDJua