ความเป็นมา

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ( สคอท.) หรือ Employers’ Confederation of Thai Trade and Industry (ECONTHAI) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ มาตรา ๑๑๙ พุทธศักราช ๒๕๑๘ ได้รับการจดทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลขทะเบียนที่ กธ. ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๓๗ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกขึ้นทำหน้าที่บริหารและดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสภาองค์การนายจ้างฯ แห่งนี้ และได้ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกเมื่อ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๗

เหตุผลที่สำคัญของการจัดตั้งสภาองค์การนายจ้างฯแห่งนี้ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีบทบาทใน

การสร้างสรรค์และเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนฝ่ายนายจ้างในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายทั้งในภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

ส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

เสนอแนะข้อคิดเห็นและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสภาพการจ้างของสมาชิกผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและการบริหารภายในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการค้าและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

ให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะแก่สมาชิกเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทแรงงานและมาตรการแก้ไขภายในขอบเขตแห่งกฎหมายและหลักปฏิบัติ อันเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง องค์การนายจ้างกับองค์การลูกจ้าง องค์การนายจ้างกับองค์การนายจ้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่งเสริมการค้นคว้า สำรวจและวิจัยการบริหารและการแรงงานสัมพันธ์ เผยแพร่แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการแรงงานสัมพันธ์

จัดและดำเนินการโครงการศึกษา การฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกอันเป็นการส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ของสมาชิกและผู้ประกอบการโดยทั่วไป

ทำหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อผู้แทนหรือที่ปรึกษาฝ่ายนายจ้าง ในการดำเนินกิจการของสภาองค์การนายจ้างฯ เพื่อร่วมประชุมหรือร่วมดำเนินการต่างกับองค์การภาคเอกชนองค์การภาครัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

 

ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล สถิติ แนวโน้มและความเคลื่อนไหวทางด้านการบริหารและการแรงงานสัมพันธ์ อันจะเป็นประโยชน์แก่การส่งเสริมการศึกษา และการส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

เตรียมการเสนอข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร ข้อเสนอแนะและจุดยืนของฝ่ายนายจ้างในการประชุมสัมมนา ทั้งในระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ

 

ขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ หรือให้การสนับสนุน แก่หน่วยงานของทางราชการหรือองค์การอื่นๆ ที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม ส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งสถาบันแรงงาน กองทุน มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่สมาชิกของสภาองค์การนายจ้างและสังคมโดยรวม

เพื่อจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิในด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำและแนะแนว หรือเข้าช่วยแก้

ปัญหาแรงงานในฐานะที่ปรึกษาเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาทหรือเตรียมการที่เหมาะสมในการเจรจาต่อรอง

การชี้ขาดของผู้ชี้ขาดการดำเนินงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ การดำเนินคดีในศาลแรงงาน

หรือการวินิจฉัยในขบวนการยุติธรรมด้านแรงงานอื่นๆ ของสมาชิกตามคำขอหรือตามความจำเป็น

เพื่อทำการเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาองค์การนายจ้าง ซึ่งรวมถึงหน้าที่และ

ความรับผิดชอบตลอดจนความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ อันจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในส่วนรวม

เพื่อขอความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนแก่หน่วยงาน

ของทางราชการหรือองค์การอื่นที่ดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์แก่นายจ้างองค์การนายจ้าง และสังคม

ในส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อส่งเสริมการศึกษา และส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

เพื่อสนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งสถาบันแรงงานกองทุน มูลนิธิ หรือ องค์การอื่นใด

ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่สมาชิกของสภาองค์การนายจ้างและสังคมส่วนรวม

ในด้านการส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์

เพื่อเข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการ

บริหารและการแรงงานสัมพันธ์ในภาคธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรม

เพื่อดำเนินการอื่น ๆ อันจะช่วยให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ และไม่ขัดต่อ

กฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

เพื่อเป็นหน่วยงานฝึกอบรมในวิชาว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการฝึกเตรียมเข้าทำงานและเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาฝีมือแรงงานมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นหน่วยงานในการส่งเสริมและให้ความรู้ในด้านวิชาการเกี่ยวกับมาตรฐาน แรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาแรงงานตลอดจนให้การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการสาธารณสุข