คำแถลง

คำแถลงนโยบายประธานฯ วาระปี 2561-2563

 

1. ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทั้งกับสภาองค์การนายจ้างในและต่างประเทศ สภาองค์การลูกจ้าง สถาบันการค้าและอุตสาหกรรม ตลอดจนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เพื่อประโยชน์ของสมาชิกสภาเป็นหลัก

2. เพิ่มจำนวนสมาชิกทั้งสามัญและสมทบ โดยนโยบายเชิงรุก ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนสมาชิกทั้งด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และอบรมสัมนา เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถองค์กรนายจ้าง และลูกจ้างสมาชิก

3. ประสานความสัมพันธ์ระหว่างสภาฯกับองค์กรของรัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4. เป็นตัวแทนองค์กรนายจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมาย หรือหน่วยงานรัฐต่างๆ เพื่อหาทางออก

ที่ดีที่สุด ลดผลกระทบระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

5. ส่งเสริมกรรมการและสมาชิกของสภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ในองค์กรไตรภาคี และกิจกรรม

ภายในสภา

6. ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย ในการพัฒนา SMEs เพื่อส่งเสริม

พัฒนา นวัตกรรมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0

7. ร่วมมือกับองค์กรนายจ้าง พัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

8. เป็นตัวแทนองค์กรนายจ้าง ทำงานร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนด้าน

แรงงานในการเผยแพร่และให้การศึกษาแก่องค์การผู้ใช้แรงงาน และผู้ใช้แรงงานให้ทั่วถึง อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิของผู้ใช้แรงงาน