[supsystic-slider id=1 position=”center”]

ECONTHAI

อบรมสัมมนาวิชาการ

การอบรมสัมมนาให้ความรู้ทางด้าน PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองส่วนบุคคล คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“PDPA : Train the Trainer for ECONTHAI”

หลักสูตร Train the Trainer เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้อบรมได้ก้าวเข้าสู่การเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (Econthai) ได้ออกแบบหลักสูตรที่มีความเหมาะสมในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งการอบรมอย่างเข้มข้นและกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถก้าวขึ้นไปเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญได้อย่างมั่นใจ

การอบรมเรื่อง “ประมวลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงาน และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง”

หลักสูตรอบรม 2 วัน

วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 – 16.15 น.

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูนำ้ ห้อง Chelsea A ชั้น 5

โดยวิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงาน

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

– ความรู้ความเข้าใน ประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยเรื่อง การจ้างงานสัญญาจ้าง ฯลฯ

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

วันเสาร์ที่ 16 กรกฏาคม 2565

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. ประกันสังคม

– ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ. เงินทดแทน

– สัญญาจ้างแรงงาน

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่า ข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในตัวบทกฎหมาย ส่วนหนึ่งเกิดขึ้น จากการตีความกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง และอีกส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากคนที่มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายเป็นอย่างดี และพยายามเอาช่องว่างของกฎหมายมาเป็นข้อได้เปรียบ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายกฎหมาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่สมัครเข้ารับการแต่งตั้งเป็น “ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน” ท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสอบเข้าเป็นผู้พิพากษาสมทบและเมื่อได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ท่านยิ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่ท่านจะต้องรู้เพื่อใช้ในการพิจารณาคดีเท่านั้น แต่จะช่วยให้ท่านได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นผลให้ท่านสามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างสมศักดิ์ศรี

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงมาเป็นวิทยากร

คุณสมบัติผู้เข้าสัมมนา ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้าฝ่าย / หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / บุคคลผู้สนใจทั่วไป

อัตราค่าสัมมนา (รวมค่าเอกสาร อาหาร และเครื่องดื่มแล้ว)

สมาชิกของสภา ท่านละ 6,900 บาท (ไม่รวม VAT 7 %)

บุคคลทั่วไป ท่านละ 7,900 บาท (ไม่รวม VAT 7 %)

**ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อย (200 %)**

ตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 437) ม.4

ลงทะเบียนเข้าอบรม คลิกลิ้ง

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfdrXRlt4U…/viewform…

Public Training


หลักสูตรสัมมนาที่น่าสนใจ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

กิจกรรม

In-House Training


หลักสูตร In-House

จป. ระดับบริหาร สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย จป. ระดับหัวหน้างาน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟ กระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
ขออนุญาตเผยแพร่ประมวลภาพกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟ กระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก และ ขออนุญาต บุคคลที่อยู่ในภาพกิจกรรม ทุกท่าน ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสภาองค์การนายจ้างฯ(อีคอนไทย) เท่านั้น


bowling econthai 18 2019

ภาพกิจกรรม การแข่งขันโบว์ลิ่งกระชับสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
โดย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย ร่วมกับ สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. – 14.30 น. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


Golf Econthai

ภาพกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพันธ์ “ครั้งที่ 7”
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
วันพฤหัสบดีที่  15  พฤศจิกายน  2561
ณ  สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก  (ทบ.) 4  ถนนรามอินทรา  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขนกรุงเทพฯ  10220

ผู้สนับสนุนหลัก กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่   “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ECONTHAI”
ณ  บริเวณลานน้ำพุ   ชั้น  2  สโมสรทหารบก    195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
วันเสาร์ที่   15  ธันวาคม  2561   ระหว่างเวลา  18.00 -22.00 น.

Link ที่น่าสนใจ
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

บริการสมาชิก

Follow Us


Facebook


Youtube


Whatsapp

© All rights reserved by econthai.com

 

ECOSYSTEM

Positive growth.

Nature, in the common sense, refers to essences unchanged by man; space, the air, the river, the leaf. Art is applied to the mixture of his will with the same things, as in a house, a canal, a statue, a picture. But his operations taken together are so insignificant, a little chipping, baking, patching, and washing, that in an impression so grand as that of the world on the human mind, they do not vary the result.

The sun setting through a dense forest.
Wind turbines standing on a grassy plain, against a blue sky.
The sun shining over a ridge leading down into the shore. In the distance, a car drives down a road.

Undoubtedly we have no questions to ask which are unanswerable. We must trust the perfection of the creation so far, as to believe that whatever curiosity the order of things has awakened in our minds, the order of things can satisfy. Every man’s condition is a solution in hieroglyphic to those inquiries he would put.