ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการบริการแก่สมาชิกสมทบ

ของสภาองค์การนายจ้าง

ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

(ECONTHAI)

*************************************

1. ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาททั้งในและนอกสถานที่

2. บริการทนายความเพื่อว่าความให้กับสมาชิก

3. ให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่สภาองค์การนายจ้าง

ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย จัดขึ้น

4. ให้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ ที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ของนายจ้าง

5. ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

6. เป็นตัวกลางจัดหาตำแหน่งงานต่างๆ ที่ขาดแคลนในท้องตลาดให้กับสมาชิกโดยคิดค่าธรรม

เนียมในราคาพิเศษ

7. รับทำใบกำหนดหน้าที่งาน จัดโครงสร้างค่าจ้าง สำรวจค่าจ้างและสวัสดิการต่าง ให้กับสมาชิก

8. จัดฝึกอบรมทางด้านการจัดการ การผลิต การตลาดและการขาย การบัญชีและการเงิน รวมทั้ง

กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกในรูปแบบของการฝึกอบรมภายในองค์กรและรูปแบบ ของการสัมมนา

9. ให้การปรึกษาในการทำวีซ่า และขอใบอนุญาตการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ นอกจากนี้

 

ยังให้คำแนะนำในการขออนุมัติใบอนุญาตต่าง ๆ ในการประกอบกิจการโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน

10. บริการให้ทุนฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ณ ประเทศญี่ปุ่น

11. บริการอื่น ๆ ที่สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเห็นว่าเหมาะสม

 

สภาองค์การนายจ้าง

ผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

( ECONTHAI)

**********************************************

สมาชิกสามัญ (สมาคมนายจ้างฯ)

1 สามารถเข้าเป็นกรรมการสภาองค์การนายจ้าง

2 สามารถเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการไตรภาคี เช่น

2.1 คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน

2.2 คณะกรรมการค่าจ้าง

2.3 คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

2.4 คณะกรรมการสวัสดิการ

2.5 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3. สามารถเป็นผู้แทนในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งใคณะกรรมการไตรภาคี

3.1 คณะกรรมการประกันสังคม

 

3.2 คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

3.3 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

4. สามารถเป็นผู้แทนสภาองค์การนายจ้าง เข้าประชุมในคณะกรรมการชุดต่าง

ที่ทางราชการแต่งตั้งและเชิญประชุม

5. เป็นผู้แทนสมาคมนายจ้างที่เป็นสมาชิกของสภาฯ เข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงาน ศาลแรงงานภาค และ

ศาลแรงงานจังหวัด ตามที่คณะกรรมการกำหนด

6. สามารถรับคำปรึกษา ในเรื่องของการบริหารแรงงานในองค์กรทุกปัญหา

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากจะต้องดำเนินคดีในศาลแรงงานหรือต้อง

เข้าไปปรึกษาในการเจรจาต่อรอง การขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

7. สมัครเข้าเป็นผู้แทนหรือสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อ อบรม-ดูงานใน

กรณีทีสภาองค์การนายจ้างต่างประเทศ องค์การแรงงานสากล ให้ทุนใน

การอบรม หรือดูงานเป็นครั้งคราว เป็นต้น

***********************************