ประกวดเข้าร่วมโครงการ รางวัล สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น “คุณภาพ คุณธรรม ตามแนวคิด TNI Core Value”

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

สมาคมบริหารงานบุคคลภาคตะวันออก

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (โดย หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์แบบญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่น หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจญี่ปุ่นมหาบัณฑิต และศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ)

***ขอเชิญบุคลากรสายวิชาชีพบริหารงานบุคคล บุคลากรสายวิชาชีพงานบัญชี บุคลากรสายวิชาชีพครู ระดับมัธยมปลาย นักเรียน ระดับมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไป***

++++ส่งผลงานเข้าประกวดเข้าร่วมโครงการ รางวัล สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ++++

“คุณภาพ คุณธรรม ตามแนวคิด TNI Core Value”

กึ่งทศวรรษ HRJ เปิดบ้าน “ศาสตร์การบริหารจัดการคนและงานสไตล์ญี่ปุ่น และศูนย์วิจัยและบริการธุรกิจ”รางวัลระดับชาติ

***รางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตรเจ้าของผลงาน และโล่เกียรติยศองค์กรต้นสังกัด

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา***

รางวัลเงินสด และรางวัลอื่น ๆ

+++รวมมูลค่ารางวัล 390,000 บาท+++

กับการประกวด***

1. การทำงานและหรือการพัฒนาตนเอง ตาม TNI Core Value “คุณภาพ คุณธรรม” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น

1.1 ประเภท สายวิชาชีพ “HR ดีเด่น” ด้านการทำงาน ตาม TNI Core Value นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 7 นาที

1.2 ประเภท สายวิชาชีพ “นักบัญชี ดีเด่น” ด้านการทำงาน ตาม TNI Core Value นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 7 นาที

1.3 ประเภท “ครู ดีเด่น” ระดับมัธยมปลาย ด้านการทำงาน ตาม TNI Core Value นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 7 นาที

1.4 ประเภท “นักเรียน ดีเด่น”ระดับมัธยมปลายด้านการพัฒนาตนเอง ตาม TNI Core Value นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 7 นาที

2. ประกวดโลโก้ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น ไฟล์นามสกุล jpg

2.1 ประเภทบุคคลทั่วไป ประกวดโลโก้ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น

2.2 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมปลาย ประกวดโลโก้ “กึ่งศวรรษ HRJ” “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น

3. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น

3.1 ประเภทบุคคลทั่วไป คำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย “TNI Core Value”HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น” นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 3 นาที

3.2 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมปลาย คำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย “TNI Core Value”HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 3 นาที

4. ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น “คุณภาพ คุณธรรม : TNI Core Value” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น

4.1 ประเภทบุคคลทั่วไป คำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น “TNI Core Value”HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น” นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 3 นาที

4.2 ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมปลาย คำกล่าวสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น “TNI Core Value”HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น” HR สไตล์ไทย-ญี่ปุ่น นำเสนอผ่านคลิปวีดีโอไม่เกิน 3 นาที

รางละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมประกวดผลงาน

https://forms.gle/nDiQGvZfPSYp4YuDA