แจ้งยกเลิกการจัดงาน “ Thailand Safety Run 2020 “

แจ้งยกเลิกการจัดงาน “ Thailand Safety Run 2020 “

ตามที่ สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย โดย ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย
ประธานสภาฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ได้กำหนดจัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล Safety Thailand Run 2020 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ณ อุทยานพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐ โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายและได้ออกมาตรการ การป้องกันอันตรายจากโรคดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนคนไทยที่มาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวทุกคนมีความปลอดภัยและไม่ได้รับอันตรายจากโรคโควิด-19 ทางคณะกรรมการจัดงาน เดิน-วิ่งการกุศล “ Safety Thailand Run 2020” ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการป้องกัน และสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข และรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งสามองค์กรจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกการจัดงาน “ Safety Thailand Run 2020 ”