ผลดี และ ผลเสีย ของการบริหารองค์กร จากการ รู้ และ ไม่รู้ กฎหมายแรงงาน