สภาวการณ์แรงงานไทยปี 2561 ภายใต้บริบทความผันผวนของเศรษฐกิจ