สัมมนาเรื่อง “การใช้แรงงานบังคับ : ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และผลกระทบต่อประชาชน” วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย ประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย นำคณะ สภาองค์การนายจ้างฯ อันประกอบไปด้วย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย, สภาองค์การนายจ้างผู้ค้าและบริการเครื่องอุปโภคบริโภค, สภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ. สภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย, สภาองค์การนายจ้างไทยสากล, สภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจอุตสาหกรรมไทย, สภาองค์การนายจ้างธุรกิจการค้าและบริการไทย, สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าไทย, สภาองค์การนายจ้างไทย, สภาองค์การนายจ้างธุรกิจอุตสาหกรรมไทย, สภาองค์การนายจ้างเอส.เอ็ม.อี แห่งประเทศไทย.  เข้าร่วมยื่นหนังสือคัดค้าน ร่าง พรบ.ป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ…….. ต่อพลเอกสิงห์ศึก  สิงห์ไพร ประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องโถงอาคาร รัฐสภา 1