เรื่อง โจทก์ทุจริตและผิดสัญญาจ้าง โดยไปประกอบกิจการแข่งกับจำเลย

โจทย์ทุจริตและผิดสัญญาจ้างโดยไปประกอบกิจการแข่งกับจำเลย

        คำพิพากษาฎีกาที่ 7790/2556

           นางสุชาดา ปาลีวงศ์                      โจทก์

           บริษัท กีฎะอินเตอร์เทรด จำกัด        จำเลย

           เรื่อง -ลูกจ้างทุจริตและผิดสัญญาจ้างโดยไปประกอบกิจการแข่งนายจ้าง นายจ้างฟ้องแย้ง

เรียกค่าเสียหายได้ และเป็นฟ้องแย้งที่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิม

         1.  โจทก์ฟ้อง จำเลยบอกเลิกสัญญาค่าตอบแทนและบอกเลิกจ้างโจทก์ทันทีโดยโจทก์ไม่มีความผิด จำเลยยังติดค้างค่าคอมมิสชัน

         2.  จำเลยให้การและฟ้องแย้ง โจทก์ตกลงว่าภายใน 2 ปีนับแต่วันเลิกสัญญา โจทก์จะไม่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับจำเลย แต่โจทก์เป็นตัวการจัดตั้งบริษัทสโตนเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

         3.  โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง

        4.  ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่าย ค่าคอมมิสชันจากยอดขาย พร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์จ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่จำเลยตามฟ้องแย้ง

        5.  โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

         6.  ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลแรงงานกลางยังไม่ได้พิจารณาว่าฟ้องแย้งเกี่ยวกับฟ้องเดิมหรือไม่ เห็นว่า เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริง แล้ววินิจฉัยว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการผิดสัญญาจ้าง ทุจริตต่อหน้าที่ ประมาทเลินเล่อต่อหน้าที่ พิพากษาให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายจากการที่โจทก์มีส่วนสนับสนุนให้พนักงานลาออก มีส่วนก่อให้เกิดการคัดลอกข้อมูลการขายและบัญชีการเงินของจำเลยในระบบคอมพิวเตอร์ แจ้งแก่ลูกค้าว่าจำเลยเลิกกิจการ ค่าเสียหายจากการซื้อสินค้าราคาสูงกว่าความจริง และค่าเสียหายจากการผิดสัญญาประกอบกิจการประเภทเดียวกับจำเลย ซึ่งล้วนเป็นค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำของโจทก์ที่ทำให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์ เท่ากับศาลแรงงานกลางได้พิจารณาแล้วว่าฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวกับคำฟ้องเดิม อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

        7.  พิพากษายืน

รวบรวมโดยนายไพบูลย์  ธรรมสถิตย์มั่น