ประเภทสมาชิก

 

       สมาชิกสามัญ (สมาคมนายจ้าง)

       สมาชิกสมทบ (นิติบุคคล)

การสมัครสมาชิก

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกแบบรายละเอียดในฟอร์มการสมัครสมาชิก https://drive.google.com/drive/folders/1whWPG5GepYerkafaUzrZ0UCCJ9ahYKIK?usp=sharing

2. ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกพร้อมเอกสารแนบ ไปที่ Email : econ@econthai.com 

และส่งฉบับจริงมาที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ (สมัครสมาชิกสภา) มาที่ 

 สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

231/9 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

สิทธิประโยชน์สมาชิก ประจำปี 2566

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
(อีคอนไทย)
 

**********************

1.        รับสิทธิส่วนลด 15 %  เมื่อใช้บริการอบรม In-House
หลักสูตร จป. หัวหน้างาน, จป. บริหาร และ คปอ.  
(จากราคาบุคคลทั่วไป)

2.   รับสิทธิอบรม  In-House Training ฟรี  (โครงการมีจำนวนจำกัด จองก่อนได้รับสิทธิก่อน)

4.1 ฟรี!! โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายประกันสังคม (In-House) 5 ชั่วโมง

 เนื้อหาหลักสูตร    

1.  ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคมสิทธิประโยชน์ 7 กรณี  เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

2.  ความรู้เรื่องกองทุนเงินทดแทน: สิทธิประโยชน์  ความคุ้มครองที่ลูกจ้างจะได้รับ  และขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน

3.  การส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน

4.  กฎหมาย/ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายคุ้มครองแรงงาน)

       4.2 ฟรี!! โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง (6 ชั่วโมง)

เนื้อหาหลักสูตร

1.  การประเมินความสูญเสียจากอุบัติเหตุ (3 ชั่วโมง)

§  โรคที่เกิดเนื่องจากการทำงาน

§  องค์ประกอบปัจจัย ที่ทำให้เกิดโรคจากการทำงาน

§  เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน

§  แนวความคิดในการการป้องกันอุบัติเหตุ  เทคนิคการทำงานอย่างปลอดภัย

2.  ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนเงินทดแทน  และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (3 ชั่วโมง)

§  ความหมายวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินทดแทน

§  สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน

§  ความคุ้มครองที่ลูกจ้างจะได้รับ  และวิธีการใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน 

5.        รับสิทธิส่วนลดค่าอบรมสัมมนา 10-15%  เมื่อเข้าฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆที่สภาฯ จัดขึ้น

6.        รับสิทธิราคาพิเศษในการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการ

7.      ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน  โดยนักวิชาการด้านกฎหมาย   และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของสภาฯ

8.        บริการข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ๆที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของนายจ้าง

โดยผ่านทาง Facebook page:  ECONTHAI, Line กลุ่มสมาชิก และ E-mail  ,คลังความรู้กฎหมายแรงงานอีคอนไทย

สมาชิกแสกน Link ในโอเพนแซทนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลในคลังความรู้กฏหมายอีคอนไทย

 

สมาชิกแสกน Link นี้  เพื่อเข้ากลุ่มสมาชิก ECONTHAI   


                           

1.     รับสิทธิในการเสนอชื่อ  เพื่อเข้ารับการพิจารณาในการสมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงานกลาง
(การประกาศสมัครขึ้นอยู่กับศาลแรงงานกลางเป็นผู้กำหนด)

2.        สมาชิกมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล  เข้าคัดเลือกเป็นนักบริหารดีเด่น  สตรีผู้บริหารดีเด่นภาคเอกชน  ในงานสตรีสากลของกระทรวงแรงงาน  (เปิดรับสมัครเดือนมกราคมของทุกปี)

3.        เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางสภาฯ จัดเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการและสมาชิก

การชำระค่าสมาชิกและค่าบำรุงประจำปี     

สมาชิกสามัญ

  ค่าสมัคร   ( แรกเข้า )     สมาชิกสามัญ       2,000    บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)

  ค่าบำรุงประจำปี            สมาชิกสามัญ        5,000    บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)      

สมาชิกสมทบ

              ค่าสมัคร   ( แรกเข้า )     สมาชิกสมทบ      1,000     บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)

              ค่าบำรุงประจำปี            สมาชิกสมทบ       3,000     บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%) 

ชื่อบัญชี / โปรดสั่งจ่าย        สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

สำนักงาน                             ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนหลังสวน

ประเภทบัญชี                       ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี                          0822490441

 

โปรดส่งใบ  PAY IN  ไปที่หมายเลขโทรสาร 02- 6519181  หรือทาง Email : econ@econtthai.com  

ภายในวันโอนเข้าบัญชีที่ แผนกบัญชี เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกต่อไป

 

การชำระค่าบำรุงสมาชิกและค่าบำรุงประจำปีให้กระทำดังนี้

 

1.    ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและถ้าหากคณะกรรมการไม่เห็นชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิกให้คืนเงินค่าสมัครนี้แก่ผู้สมัครเต็มจำนวน

2.    ค่าบำรุงประจำปี  ให้เริ่มจากวันที่  1  มกราคม  และสิ้นสุดลงในวันที่  31 ธันวาคม  ของทุกปี

3.    ค่าบำรุงประจำปี  ครั้งแรก  ให้ชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัคร  โดยให้จ่ายเต็มจำนวน  และถ้าหากคณะกรรมการไม่เห็นชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิกให้คืนเงินค่าบำรุงประจำปีแรกนี้ให้แก่ผู้สมัครเต็มจำนวน

4.    ค่าบำรุงประจำปี  ของปีที่สองให้ชำระตามส่วนของเดือนที่เห็นเหลืออยู่นับจากวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกถึงวันที่  31  ธันวาคม  ของปีที่เข้าสมัครเป็นสมาชิก  และเศษของเดือนให้ถือเป็นหนึ่งเดือน

5.    ค่าบำรุงประจำปี  ของปีที่สามและปีต่อ ๆ ไปให้ผ่อนชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่กำหนดไว้

6.    การชำระค่าบำรุงประจำปีให้ชำระภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี  ทั้งนี้  ยกเว้นค่าบำรุงประจำปีแรกซึ่งต้องชำระพร้อมการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

7.    สมาชิกภาพของผู้สมัครจะยังไม่มีผลโดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ชำระค่าสมัครและค่าบำรุง

ประจำปีครบถ้วนสมบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดแล้ว

8.    การยกเลิกสมาชิกโปรดทำหนังสือแจ้งให้สำนักเลขาธิการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 

 

หมายเหตุ สภาฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ       ที่จ่าย ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 8 (2) ซึ่งมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  26  กันยายน 2528  (ประมวลรัษฎากรหน้าที่ 632 ข้อ 8 (2)  )

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ คุณอ้อย
089
684 5652 / 02651 9182-3

Email : econ@econthai.com