ประเภทสมาชิก

       สมาชิกสามัญ (สมาคมนายจ้าง)

       สมาชิกสมทบ (นิติบุคคล)

การสมัครสมาชิก

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  และกรอกแบบรายละเอียดในฟอร์มการสมัครสมาชิก

2. ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกพร้อมเอกสารแนบ ไปที่

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

231/9 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

สิทธิประโยชน์สมาชิก

สิทธิประโยชน์สมาชิกสมทบ ประจำปี 2563

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย  (อีคอนไทย)

สำหรับการสมัครสมาชิกใหม่ในเดือน  พ.ค. ก.ค. 2563

**********************

1.       กรณีต่ออายุสมาชิก  โดยการจ่ายค่าบำรุงสมาชิกประจำปี 2563  หรือ  การสมัครสมาชิกใหม่  2563

       รับสิทธิ เข้าร่วมโครงการตาสับปะรด Season 2  จำนวน  3 ครั้ง  ฟรี  ( สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน/บริษัท /3 ครั้ง)

2.       รับสิทธิส่วลด 20% จาก   ราคาปกติ  25,000 บาท/หลักสูตร  

สำหรับการจัดอบรมแบบ In-House หลักสูตร จป. (หัวหน้างาน, บริหาร และ คปอ.)

3.    สมาชิกเข้าอบรมหลักสูตร Public ครบ 3 หลักสูตร/ คน รับสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรที่  4  ฟรี  จำนวน1                 ครั้ง/1คน                                            

      ( หมายเหตุ   เฉพาะหลักสูตรเต็มวัน ) 

4.   รับสิทธิจอง In-House Training ( โครงการมีจำนวนจำกัด )

4.1  ฟรี โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายประกันสังคม   (In-House)   5  ชั่วโมง

          เนื้อหาหลักสูตร    

          1.  ความรู้เรื่อง กองทุนประกันสังคม  : สิทธิประโยชน์ 7 กรณี   เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

          2.   ความรู้เรื่อง กองทุนเงินทดแทน  :  สิทธิประโยชน์  ความคุ้มครองที่ลูกจ้างจะ ได้รับ และขั้นตอนการ                   เบิก / สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน

3.  การส่งเสริมสุขภาพในการทำงาน

4.  กฎหมาย/ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง   ( กฎหมายคุ้มครองแรงงาน )

      4.2.  ฟรี โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง  (6 ชั่วโมง)

        1.  การประเมินความสูญเสียจากอุบัติเหตุ  (3 ชั่วโมง)

–         โรคที่เกิดเนื่องจากการทำงาน (Occupational Diseases)

–         องค์ประกอบ ปัจจัย  ที่ทำให้เกิดโรคจากการทำงาน

–         เทคนิคการสร้างจิตสำนึกในความปลอดภัยในการทำงาน

–         แนวความคิดในการการป้องกันอุบัติเหตุ  เทคนิคการทำงานอย่างปลอดภัย

  2. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกองทุนเงินทดแทน และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน (3 ชั่วโมง)

–         ความหมาย วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินทดแทน

–         สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน

–         ความคุ้มครองที่ลูกจ้างจะได้รับ และวิธีการใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน

5.       รับสิทธิส่วนลดค่าอบรม สัมมนา 10-15 %   เมื่อเข้าฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่สภาฯ  จัดขึ้น

6.       รับสิทธิ ราคาพิเศษในการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการ

7.       ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน โดยนักวิชาการด้านกฎหมาย   

และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของสภาฯ

8.       ให้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน  และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ของนายจ้าง

โดยผ่านทาง Facebook  ECONTHAI

9.  รับสิทธิในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาในการสมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างในศาลแรงงานกลาง (การประกาศสมัครขึ้นอยู่กับศาลแรงงานกลางเป็นผู้กำหนด)

10.   กิจกรรมอื่นๆ  ที่สภาฯ จัดให้มีขึ้น

 

 

[table id=1 /]

การชำระค่าสมาชิกและค่าบำรุงประจำปี     

สมาชิกสามัญ

  ค่าสมัคร   ( แรกเข้า )     สมาชิกสามัญ       2,000    บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)

  ค่าบำรุงประจำปี            สมาชิกสามัญ       5,000    บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)      

สมาชิกสมทบ

              ค่าสมัคร   ( แรกเข้า )     สมาชิกสมทบ      1,000     บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)

              ค่าบำรุงประจำปี            สมาชิกสมทบ      3,000     บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)

ชื่อบัญชี / โปรดสั่งจ่าย         สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

สำนักงาน                       ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนหลังสวน

ประเภทบัญชี                    ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี                     0822490441

โปรดส่งใบ  PAY IN  ไปที่หมายเลขโทรสาร 02- 6519181  หรือทาง Email : econ@econtthai.com  ภายในวันโอนเข้าบัญชีที่  (แผนกบัญชี)  เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกต่อไป

 

การชำระค่าบำรุงสมาชิกและค่าบำรุงประจำปีให้กระทำดังนี้

 

 

1.    ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและถ้าหากคณะกรรมการไม่เห็นชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิกให้คืนเงินค่าสมัครนี้แก่ผู้สมัครเต็มจำนวน

2.    ค่าบำรุงประจำปี  ให้เริ่มจากวันที่  1  มกราคม  และสิ้นสุดลงในวันที่  31 ธันวาคม  ของทุกปี

3.    ค่าบำรุงประจำปี  ครั้งแรก  ให้ชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัคร  โดยให้จ่ายเต็มจำนวน  และถ้าหากคณะกรรมการไม่เห็นชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิกให้คืนเงินค่าบำรุงประจำปีแรกนี้ให้แก่ผู้สมัครเต็มจำนวน

4.    ค่าบำรุงประจำปี  ของปีที่สองให้ชำระตามส่วนของเดือนที่เห็นเหลืออยู่นับจากวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกถึงวันที่  31  ธันวาคม  ของปีที่เข้าสมัครเป็นสมาชิก  และเศษของเดือนให้ถือเป็นหนึ่งเดือน

5.    ค่าบำรุงประจำปี  ของปีที่สามและปีต่อ ๆ ไปให้ผ่อนชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่กำหนดไว้

6.    การชำระค่าบำรุงประจำปีให้ชำระภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี  ทั้งนี้  ยกเว้นค่าบำรุงประจำปีแรกซึ่งต้องชำระพร้อมการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

7.    สมาชิกภาพของผู้สมัครจะยังไม่มีผลโดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ชำระค่าสมัครและค่าบำรุง

ประจำปีครบถ้วนสมบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดแล้ว

8.    การยกเลิกสมาชิกโปรดทำหนังสือแจ้งให้สำนักเลขาธิการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

 

หมายเหตุ สภาฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ       ที่จ่าย ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 8 (2) ซึ่งมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  26  กันยายน 2528  (ประมวลรัษฎากรหน้าที่ 632 ข้อ 8 (2)  )

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ คุณชุ
089
684 5652 / 02651 9182-3

Email : econ@econthai.com