Menu
wdt_ID month ลำดับ หลักสูตร วันอบรม ราคา/ท่าน ( สมาชิก ) ราคา/ท่าน ( ทั่วไป ) รายละเอียด
1 0 1 เจาะลึกประเด็นร้อนคดีแรงงาน เพื่อการบริหารงานบุคคล 2563 ( จ. อยุธยา ) 24 มีค.63 3,500 4,000
2 0 2 เทคนิคการเขียนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและการระงับข้อพิพาทจากการลงโทษทางวินัย 25-26 มีค.63 6,500 7,000 ดูรายละเอียด
3 0 3 เจาะลึกคำพิพากษาศาลฎีกา กับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 2 เมย.63 3,500 4,000
4 0 4 ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 22-24 เมย.63 8,500 9,000 ดูรายละเอียด
5 0 5 เจาะลึกเทคนิคการเลิกจ้างอย่างไรให้สร้างสรรค์เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 28 เมย.63 3,500 4,000
6 0 6 การพัฒนาทักษะการสอนงาน Style โค้ช & EF 30 เมย.63 3,500 4,000
ลำดับ หลักสูตร วันอบรม ราคา/ท่าน ( สมาชิก ) ราคา/ท่าน ( ทั่วไป ) รายละเอียด
wdt_ID เดือน วันอบรม หลักสูตร ราคา/ท่าน ( สมาชิก ) ราคา/ท่าน ( ทั่วไป ) เอกสารแนบ
1 มกราคม ศ.11 ค่าตอบแทนในการทำงานจ้างแบบไหน จ่ายอย่างไร ไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน 3,500.00 4,000.00
2 มกราคม อ.15 หลักการพัฒนาแนวคิดในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ 3,500.00 4,000.00
3 มกราคม พ.16 กฎหมายแรงงาน 360 องศากับงานบุคคลยุค 4.0 3,500.00 4,000.00
4 มกราคม พฤ.24 เทคนิคการเขียนสัญญาจ้างที่เป็นธรรมและข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อกฎหมายแรงงาน 3,500.00 4,000.00
5 กุมภาพันธ์ อ.5 เจาะลึกคำพิพากษาศาลฎีกา กับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 3,500.00 4,000.00
6 กุมภาพันธ์ ศ.8 เลิกจ้างอย่างไรให้เป็นธรรม ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหาย 3,500.00 4,000.00
7 กุมภาพันธ์ อ.12 สิทธิลูกจ้างและนายจ้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส่งผลต่อการบริหารองค์กร 3,500.00 4,000.00
8 กุมภาพันธ์ อ.14-พ.15 เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์มืออาชีพ 6,300.00 7,000.00
9 มีนาคม อ.5 เจาะลึกค่าจ้างในวันทำงาน 14 ข้อ 12 มาตรา ที่ฝ่ายบุคคลและหัวหน้างานต้องรู้ 3,500.00 4,000.00
10 มีนาคม พ.6,พฤ.7,ศ.8 ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ 8,500.00 9,000.00
เดือน หลักสูตร