ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในการทำงาน ของลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน หรือ “ ตัวพนักงานลูกจ้าง ”


ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในก…

อ่านเพิ่มเติม...

ผลดี และ ผลเสีย ของการบริหารองค์กร จากการ รู้ และ ไม่รู้ กฎหมายแรงงาน


ผลดี และ ผลเสีย ของการบริหารองค์กร …

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง1.ขโมยน้ำมันรถบรรทุกน้ำมันมีวิธีป้องกันอย่างไร 2.ค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างไหม 3.ค่ารักษารถเป็นค่าจ้างไหม


คำพิพากษาฎีกาที่  6100-6101/2556 นา…

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง จ้างแรงงานต่างกับจ้างทำของอย่างไร


เรื่อง    จ้างแรงงานต่างกับจ้างทำขอ…

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง โจทก์ทุจริตและผิดสัญญาจ้าง โดยไปประกอบกิจการแข่งกับจำเลย


โจทย์ทุจริตและผิดสัญญาจ้างโดยไปประก…

อ่านเพิ่มเติม...