พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 : ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ 5 เมษายน และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป


ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงง…

อ่านเพิ่มเติม...

ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในการทำงาน ของลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน หรือ “ ตัวพนักงานลูกจ้าง ”


ใคร? เป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยในก…

อ่านเพิ่มเติม...

ผลดี และ ผลเสีย ของการบริหารองค์กร จากการ รู้ และ ไม่รู้ กฎหมายแรงงาน


ผลดี และ ผลเสีย ของการบริหารองค์กร …

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง1.ขโมยน้ำมันรถบรรทุกน้ำมันมีวิธีป้องกันอย่างไร 2.ค่าเที่ยวเป็นค่าจ้างไหม 3.ค่ารักษารถเป็นค่าจ้างไหม


คำพิพากษาฎีกาที่  6100-6101/2556 นา…

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง จ้างแรงงานต่างกับจ้างทำของอย่างไร


เรื่อง    จ้างแรงงานต่างกับจ้างทำขอ…

อ่านเพิ่มเติม...

เรื่อง โจทก์ทุจริตและผิดสัญญาจ้าง โดยไปประกอบกิจการแข่งกับจำเลย


โจทย์ทุจริตและผิดสัญญาจ้างโดยไปประก…

อ่านเพิ่มเติม...