สมัครสมาชิกใหม่

ประเภทสมาชิก

       – สมาชิกสามัญ (สมาคมนายจ้าง)

       – สมาชิกสมทบ (นิติบุคคล)

การสมัครสมาชิก

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  และกรอกแบบรายละเอียดในฟอร์มการสมัครสมาชิก

2. ส่งแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกพร้อมเอกสารแนบ ไปที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์  สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 231/9 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

สิทธิประโยชน์สมาชิก

1.    รับสิทธิเลือกอบรมสัมมนา ฟรี จำนวน 1 หลักสูตรในเดือน ธันวาคม 2561 เมื่อต่ออายุสมาชิกภายในเดือนตุลาคม 2561 หรือ สมัครสมาชิกใหม่
2.    รับสิทธิสอบชิงทุน AOTS ที่ประเทศญี่ปุ่น ฟรี จำนวน 8 ทุน ต่อปี

3.    รับสิทธิจอง In House Training ฟรี สำหรับโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายประกันสังคม และโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ มีจำนวนจำกัด

4.    รับสิทธิส่วนลดค่าธรรมเนียม 10-15% ในการเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ ที่
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย  จัดขึ้น

5.    ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์  ข้อเรียกร้อง  ข้อพิพาททั้งในและนอกสถานที่

6.    ให้ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับด้านแรงงาน  และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ของนายจ้าง

7.    ฟรี วารสาร ECONTHAI ปีละ 4 ฉบับ

8.    มีสิทธิในการเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณาในสมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบ ฝ่ายนายจ้าง ในศาลแรงงานกลาง ( การประกาศรับสมัคร ขึ้นอยู่กับศาลแรงงานกลางเป็นผู้กำหนด )

9.    มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการไตรภาคี ของกระทรวงแรงงาน (สมาชิกสามัญ)

10.  มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสภาองค์การนายจ้างฯ ได้ (สมาชิกสามัญ)

การชำระค่าสมาชิกและค่าบำรุง

ประเภทสมาชิกอัตราค่าสมาชิกแรกเข้าค่าบำรุงสมาชิกประจำปีรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สมาชิกสามัญ2,000 บาท5,000 บาท7,490 บาท
สมาชิกสมทบ1,000 บาท 3,000 บาท 4,280 บาท

การชำระค่าสมาชิกและค่าบำรุงประจำปี

– สมาชิกสามัญ

  ค่าสมัคร   ( แรกเข้า )     สมาชิกสามัญ       2,000    บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)

  ค่าบำรุงประจำปี            สมาชิกสามัญ       5,000    บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)

– สมาชิกสมทบ

              ค่าสมัคร   ( แรกเข้า )     สมาชิกสมทบ      1,000     บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)

              ค่าบำรุงประจำปี            สมาชิกสมทบ      3,000     บาท     ( + ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%)

ชื่อบัญชี / โปรดสั่งจ่าย         สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

สำนักงาน                       ธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนหลังสวน

ประเภทบัญชี                    ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี                     082 – 2 – 49044 – 1

โปรดส่งใบ  PAY IN  ไปที่หมายเลขโทรสาร 02- 651 – 9181  หรือทาง Email : econ@econtthai.com  ภายในวันโอนเข้าบัญชีที่  (แผนกบัญชี)  เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิกต่อไป

 

การชำระค่าบำรุงสมาชิกและค่าบำรุงประจำปีให้กระทำดังนี้

1.    ค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้ชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกและถ้าหากคณะกรรมการไม่เห็นชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิกให้คืนเงินค่าสมัครนี้แก่ผู้สมัครเต็มจำนวน

2.    ค่าบำรุงประจำปี  ให้เริ่มจากวันที่  1  มกราคม  และสิ้นสุดลงในวันที่  31 ธันวาคม  ของทุกปี

3.    ค่าบำรุงประจำปี  ครั้งแรก  ให้ชำระพร้อมกับการยื่นใบสมัคร  โดยให้จ่ายเต็มจำนวน  และถ้าหากคณะกรรมการไม่เห็นชอบให้รับเข้าเป็นสมาชิกให้คืนเงินค่าบำรุงประจำปีแรกนี้ให้แก่ผู้สมัครเต็มจำนวน

4.    ค่าบำรุงประจำปี  ของปีที่สองให้ชำระตามส่วนของเดือนที่เห็นเหลืออยู่นับจากวันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกถึงวันที่  31  ธันวาคม  ของปีที่เข้าสมัครเป็นสมาชิก  และเศษของเดือนให้ถือเป็นหนึ่งเดือน

5.    ค่าบำรุงประจำปี  ของปีที่สามและปีต่อ ๆ ไปให้ผ่อนชำระเต็มจำนวนตามอัตราที่กำหนดไว้

6.    การชำระค่าบำรุงประจำปีให้ชำระภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกปี  ทั้งนี้  ยกเว้นค่าบำรุงประจำปีแรกซึ่งต้องชำระพร้อมการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

7.    สมาชิกภาพของผู้สมัครจะยังไม่มีผลโดยสมบูรณ์จนกว่าจะได้ชำระค่าสมัครและค่าบำรุง

ประจำปีครบถ้วนสมบูรณ์ตามอัตราที่กำหนดแล้ว

8.    การยกเลิกสมาชิกโปรดทำหนังสือแจ้งให้สำนักเลขาธิการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หมายเหตุ สภาฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่อยู่ในข่ายที่ต้องหักภาษี ณ       ที่จ่าย ตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป.4/2528 ข้อ 8 (2) ซึ่งมีการบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  26  กันยายน 2528  (ประมวลรัษฎากรหน้าที่ 632 ข้อ 8 (2)  )

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ คุณชุ
089 – 684 5652 / 02 – 651 9182-3

Email : econ@econthai.com